Contact Us / Liên Hệ

Xin chú ý/attention

Xin vui lòng điền vào bảng mẫu liên hệ bên trái. Công ty Nhung như sẽ phản hồi lại quý khách sớm nhất / Please fill in the contact form on the left. Nhung Company will respond as soon as possible.


Địa chỉ/Locations

Headquarters: 468 Nguyen Tat Thanh street, Distric 4, HCMC

Ha Noi branch: 12/47/4 Nguyen Hong Street, Dong Da District, Ha Noi city

Can Tho Branch: 133 Ly Tu Trong, Ninh Kieu District, Can Tho City

Phone: +(84) 028 38259888

Email: info@nhungnhu.vn


opening hours:

Mon - Sat 8am to 5pm

Sunday - Closed